රාජ්‍ය සේවයේ සුහද මාරුවක් සොයාාගැනීම තරමක්ම අපහසුු කාර්යයකි. ඒ සඳහා පිළියමක් ලෙස www.suhadamaruwa.com වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත. අපගේ වෙබ් අඩවියේ මූලික අරමුණ වන්නේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල සේවය කරන රාජ්‍ය සේවකයන් රාජ්‍ය සේවයේ සුුහද මාරුවක් සඳහා අනුප්‍රාප්තිකයකු සොයාා ගැනීමට පහසු කරවීමයි

Total Registrations: 323

පහත කරුණු පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න


  • මෙය නොමිලේ ලබා දෙන සේවාවකි(කිසිදු මුදලක් සේවා ගාස්තු වශයෙන් අය නොකෙරේ)
  • වෙබ් අඩවියේ කිසිම ප්‍රදේශයක ආයතනයක් / ශාඛාවක් හෝ නියෝජිතයෙකු පත් කර නොමැත
  • මෙම සේවය නොමිලේ වන අතර දුරකථනයෙන්, ඊමේල්, SMS පණිවිඩ මගින් මුදල් ඉල්ලීමක් නොකරන බව දන්වා සිටිමු. එසේ මුදල් ඉල්ලන්නේනම් ඔහු වංචාකාරි පුද්ගලයෙකි.
  • සුහද මාරු ක්‍රියාවලියේ දී බැංකු ගිණුම් වල මුදල් තැන්පත් කරන ලෙස හෝ මුදල් ඉල්ලන්නේන්ම් ඔහු වංචාකාරි පුද්ගලයෙක් බැවින් ඒ පිළිබද පොලිසියට පැමිණිලි කරන්න

රාජ්‍ය සේවයේ සුහද මාරුවක් සදහා අනුප්‍රාප්තිකයෙකු සොයා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවය මගහරිමින් එයට සහනයක් ලෙස සුහද මරු දත්ත ගබඩාවෙන් ඉතා කෙටිකාලයකින් සුහද මාරුවක් සදහා අනුප්‍රාප්තිකයෙකු සොය ගැනීමට ඔබට හැකිවෙනු ඇත.


Testimonial