අප වෙබ් අඩවිය තුල ඔබගේ දන්වීම් පල කර ගැනීම සදහා පහත දැක්වෙන තොරතුරු ඊමේල් මගින් අප වෙත එවන්න.

  1. දැන්වීම් දර්ශනය විය යුතු වෙබ් පිටුව.
  2. අවශ්ය දින ගණන.
  3. දැන්වීමට අදාල තොරතුරු හා රූපරාමු.

U.V.A.පුෂ්පකුමාර
බැංකු ගිණුම් - 75786904
ලංකා බැංකුව
ඊමේල් - info@suhadamaruwa.lk

1 Day 1 week Month
Main Page 1000 5500 20000
Main Page Side Banner 750 4500 17000
Other Page 450 2500 8000